SamotnaDusza

43 teksty – auto­rem jest Sa­mot­na­Dusza.

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 25 grudnia 2016, 04:29

I tak pisze bez sen­su; co­fając li­tery źle pos­ta­wione (sa­mot­na­dusza) aka alkoholik 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 listopada 2015, 02:07

Zwątpienie, nadzieje, złe myśli w koło roz­darty między marze­niami i chęcią spra­wienia ra­dości oso­bie którą Kocham. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 marca 2014, 14:23

Tak to Ja

Tak to ja i znasz dob­rze mnie;
Po mym słowie poz­nasz mnie;
Nie wiem dlacze­go uni­kasz mnie;
Mam nadzieje ze nie boisz się mnie;

Jeśli nie chcesz mnie znać
Po pros­tu daj mi znać
Ja wiem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 1 marca 2013, 04:10

I nic nie po­radzę na to, że się w To­bie zauroczyłem...
Nie mu­sisz być ze mną ale nie trak­tuj mnie przedmiotowo....
Z biegiem cza­su Ty będziesz chciała się umówić...
A ja cza­su będę miał za mało... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 lutego 2013, 01:06

Kłam­stwem zba­wić świat potrafię,
w odmęt ser­ca nim trafie.
Zaufają mi miliony,
choć i tak będę stracony. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 stycznia 2013, 01:20

Ona skłamała z imieniem.
Ja kłam­stwo powtórzyłem.
I choć zna­my się długo,
i opo­wiada­my so­bie zmyślo­ne historie,
i dob­rze wiemy obo­je, że to dru­gie kłamie
Trwa­my tak w tym sta­nie "zaufania"
Choć tak nap­rawdę nie zna­my się na­wet z imienia. 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 25 stycznia 2013, 01:13

I trze­ba wie­dzieć kiedy przestać...
Al­ko­hol to nie dro­ga ucie­czki, tyl­ko śle­pa uliczka... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 listopada 2012, 01:05

I stoję

I stoję na­gi, z uczuć obdarty,
nie mogę kochać, to nie żarty.
miłość to za mało co mogę dać,
gdy ją wyz­nałem zaczęła się śmiać.

Ja urażony śmie­chem szyderczym,
i jej uro­kiem dziewczęcym.
Za­biłem w so­bie resztki człowieka,
i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 13 listopada 2012, 02:22

Spójrz na swo­je drzwi, jeśli ktoś przez nie wej­dzie przyj­mij Go z uśmie­chem na twarzy. Gdy te­go nie będziesz czy­nić, ni­kogo więcej w nich nie zobaczysz. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 listopada 2012, 03:21

SamotnaDusza

Człowiek jak tylko może, zaczyna uciekać w świat bezgranicznej ale i wymyślonej wolności.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SamotnaDusza

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 grudnia 2016, 04:33SamotnaDusza sko­men­to­wał tek­st Łzy nie są oz­naką [...]

25 grudnia 2016, 04:17SamotnaDusza sko­men­to­wał tek­st Gdy znaj­dziesz ko­goś kto [...]

13 listopada 2015, 07:24JaiTy sko­men­to­wał tek­st I tak pisze bez [...]

13 listopada 2015, 02:07SamotnaDusza do­dał no­wy tek­st I tak pisze bez [...]